Zásady ochrany soukromí

ze dne 4.4.2018

(dále jen "Zásady")

 

Vzhledem k tomu, že

 

 1. Společnost DuPonti s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 02809931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 225407 (dále též „Poskytovatel“) a Uživatel jsou si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů Služby zpřístupněné Uživatelům na Webových stránkách;

 2. Poskytovatel při shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů Uživatelů postupuje v souladu s právními normami Evropské unie;

 3. Účelem těchto Zásad je splnit informační povinnost vůči lidem (subjektům osobních údajů) vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále též „GDPR“).

 

zveřejňují se tyto zásady ochrany soukromí:

 1. Správce, kontaktní údaje správce a osoba pověřená ochranou osobních údajů

  1. Poskytovatel je vůči Uživateli osobních údajů správcem osobních údajů (dále též „Správce“).

  2. V případě potřeby je možné kontaktovat Správce prostřednictvím HelpDesku (emailový kontakt podpory).

  3.  Osobu pověřenou ochranou osobních údajů je možné kontaktovat prostřednictvím emailu poverena.osoba@ventuco.com.

 2.  pojmy

  1. Není-li v těchto Zásadách definováno či uvedeno speciálně jinak, mají výrazy uváděné s velkými počátečními písmeny stejný význam, jaký je jim přiřazen samotnými podmínkami používání Služby, tj. Smluvními ujednáními.

  2. Uživatel je identifikovanou fyzickou osobou, a je tak v postavení subjektu osobních údajů (dále též „Subjekt“).

 3.  Informace o zpracování

  1. Správce je povinen seznámit Subjekt s různými informacemi o zpracování, zejména pak s účely zpracování, právním základem pro zpracování a dobou uchování osobních údajů. Tuto svoji povinnosti Správce plní prostřednictvím následujících URL (tyto URL dále též jako „Nástěnka“):

   1. Nástěnka pro uživatele Webových stránek: https://osobnidata.cz/p/0hy7u8

  2. Správce využívá služeb externích společností, které přijímají nebo zpracovávají osobní údaje poskytnuté Správcem v rámci své činnosti. Které osobní údaje jsou předávány nebo se zpracovávají, za jakým účelem a identifikační údaje zpracovatelů nebo příjemců naleznete na Nástěnce.

  3. Všechny osoby, které společnost zapojí do zpracování osobních údajů splňují požadavky podle GDPR.

  4. Všichni zaměstnanci Správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které budou zpracovávat při výkonu pracovní činnosti pro Správce.

 4. Zpracování osobních údajů

  1. Správce je oprávněn na základě jeho oprávněného zájmu zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Proti tomuto způsobu zpracování můžete podat námitku (viz odst. 6.2.6).

  2. Správce je dále oprávněn Vaše osobní údaje anonymizovat pro statistické a analytické účely. Při zpracování takových informací se již nejedná o zpracování osobních údajů.

  3. Uživatel bere na vědomí, že není povinen poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani udělit souhlas s jejich zpracováním. V případě osobních údajů, které jsou nezbytné pro užívání Softwaru na základě smlouvy o jeho užívání však tyto údaje jsou nezbytné pro používání Softwaru, a není bez nich Software možné užívat. Jejich zpracování tak není založeno na Vašem souhlasu, a není tak možné jej odvolat.

  4. Osobní údaje Uživatelů nebudou zpřístupněny třetím osobám ve formě veřejně přístupného seznamu.

 5. Předání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodních organizací

  1. Osobní údaje budou předávány společnosti Digital Ocean, Inc., se sídlem 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, Spojené státy americké. Toto předávání je postaveno na prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

  2. Osobní údaje budou předávány společnosti Online Payments Group AG, se sídlem Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, Švýcarsko. Toto předávání je postaveno na rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000 na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů ve Švýcarsku.

  3. Osobní údaje budou předávány společnosti Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Toto předávání je postaveno na prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

  4. Osobní údaje budou předávány společnosti Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Toto předávání je postaveno na prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

  5. Osobní údaje budou předávány společnosti Wildbit LLC, se sídlem 225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, Spojené státy americké. Toto předávání je postaveno na prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

  6. Osobní údaje budou předávány společnosti UserVoice, Inc., se sídlem 121 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké. Toto předávání je postaveno na prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

 6. Práva subjektů

  1. Subjekt je oprávněn uplatňovat vůči Správci níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR.

  2. Práva Subjektu jsou následující:

   1. Právo subjektu na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zdali osobní údaje, která se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, tak máte právo získat přístup k těmto údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

   2. Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás Správce zpracovává.

   3. Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), tak máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti plynoucí z Aplikovatelných předpisů.

   4. Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy Správce bude přesnost osobních údajů ověřovat.

   5. Právo na přenositelnost údajů: V některých případech vymezených nařízením GDPR (např. pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu) máte právo na to, aby Vám Správce poskytl Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte rovněž právo, pokud je to technicky proveditelné, aby Správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo, je-li to technicky proveditelné.

   6.  Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

   7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.

 7. Poskytnutí souhlasu a právo jej kdykoliv odvolat

  1. V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Které údaje jsou zpracovávané na základě vašeho souhlasu je seznatelné z Nástěnky.

  2. Odvolání souhlasu, ale i jeho udělení, je Vaší svobodnou volbou, a Správce Vás k takovému jednání není oprávněn nutit, ani Vás jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky).

  3. Souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete odvolat prostřednictvím HelpDesku (emailový kontakt podpory). Stejným způsobem můžete požádat o zrušení či zneaktivnění Účtu.

 8. Stížnosti

  1. Máte právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo osobě pověřené ochranou osobních údajů, dle údajů uvedených v čl. 1.3.

  2. Máte rovněž právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k dozorovému úřadu, kterým je pro Správce Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 9. Poskytování osobních údajů z vaší strany

  1. Zpracování, ve kterých bude poskytování osobních údajů povinné, jsou uvedena na Nástěnce.

  2. V případech, kdy je poskytování Vašich osobních údajů z Vaší strany zákonným požadavkem, tak máte povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Stejná situace nastává, pokud je Vaší povinností poskytnout osobní údaje na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi. Pokud je poskytnutí osobních údajů povinné, a z Vaší strany k jejich poskytnutí nedojde, tak může dojít k uplatnění důsledků uvedených v příslušném právním předpise, resp. smlouvě.

 10. Zasílání Emailů, SMS, MMS a Obchodních sdělení

  1.  Správce je oprávněn zasílat Subjektu (i) emailové zpráv na jím uvedenou adresu; (ii) písemné poštovní zprávy a marketingové materiály na jím uvedené adresy, a to ohledně jakýchkoliv úkonů, událostí nebo skutečností souvisejících s činností Správce ve vztahu k Subjektu údajů.

  2. Správce je oprávněn použít kontaktní údaje uvedené v předchozím odstavci také pro účely zasílání obchodních sdělení, jež nesouvisejí bezprostředně s jeho smluvními vztahy se Správcem, avšak týkají se jiného produktu nebo služby Správce. Toto oprávnění však vzniká pouze v případě, (i) že z Vaší strany nedošlo k jeho odmítnutí; nebo (ii) že Vámi byl poskytnut souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Máte však možnost i později zdarma zasílání obchodních sdělení odmítnout. Tato možnost bude uvedena u každé jednotlivé zprávy a stejně tak je možné ji kdykoliv realizovat prostřednictvím HelpDesku (emailový kontakt podpory).

 11. Cookies

  1. Podrobnosti k používání cookies budou uvedeny na Webové stránce, pokud budou danou Webovou stránkou využívány.

 * * *

"Některé zásadní problémy ve vztazích vznikají z prostého faktu, že většina lidí do něj vstupuje proto, aby něco získala: snaží se najít někoho, kdo v nich bude vyvolávat příjemné pocity. Ve skutečnosti však může vztah vydržet pouze za podmínky, že jej vidíte jako místo, kde naopak dáváte, nikoli místo, kam chodíte brát." — Anthony Robbins